0
تومان
0
تومان

بابک بختیاری در ۲۸ سالگی با وجود ۳۰۰ میلیون تومان بدهی آیس پک را پایه گذاری کرد. بابک از کودکی علاقه داشت با بستنی آب شده نوع جدیدی از خوراکی را ابداع کرد.

در سال ۸۵، بابک بختیاری با وجود بدهی سنگین از طلبکارها مهلت خواست و به همراه شریکش یک کسب و کار جدید را راه اندازی کرد. بختیاری نه تنها نقدینگی کافی برای باز پرداخت بدهی اش را از این راه تامین کرد بلکه در پایان سال صاحب یک برند میلیاردی نیز بود.
او با سرمایه اولیه بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان در عرض شش ماه صاحب بیش از ۱۲۰ شعبه در سراسر کشور بود. گستردگی کسب و کار بختیاری تنها به مرزهای کشور خلاصه نمی شد و توانست بیش از ده شعبه هم در خارج ایران احداث کند و هم اکنون بیش از ۵ هزار نفر زیر مجموعه این برند خوش نام هستند.