0
تومان
0
تومان

روهام قلیچی متولد اردیبهشت ماه 1353

دارای مدارک دانشگاهی کارشناسی مهندسی کشاورزی، کارشناسی ارشد مدیریت واحدهای صنایع غذایی ، کارشناسی ارشد MBA استراتژیک ، دکترای مدیریت استراتژیک