0
تومان
0
تومان

دکترای روانشناسی بالینی (با گرایش تحول) از آمریکا کوچ بین الملل از ICF با رویکرد انیاگرام

دانشجوی دکترای DBA از دانشگاه شهیدبهشتی