دفترچه تمرین اصول وفنون مذاکره

تومان

با دانلود و انجام تمرین های دفترچه اصول و فنون مذاکره به اشتباهات خودتان در برقراری ارتباط موثر و سود آور پی خواهید برد و سعی در اصلاح آنها برمی آیید.