دفترچه تمرین مدیریت زمان

تومان

در صورت انجام تمرین های مدیریت زمان و حضور در سمینار حضوری به مهارت های زیر خواهید رسید.

  1. افزایش سرعت رشد با الگوی تم
  2. بهبود روش عادت ها برای نتایج بهتر
  3. بهبود عملکرد با ارائه نرم افزار رایگان
  4. درک زمان و گذشت زمان
  5. افزایش کنترل خود با 5 فرمان