برچسب: علم کوچینگ چیست؟

علم کوچینگ چیست؟
دانشنامه

علم کوچینگ چیست؟

علم کوچینگ فرآیندی گفتگو محور بین کوچ و مخاطبش است تا با ابزارها و مهارت هایی که دارد کمک کند تا فرد بتواند بهتر ببیند،