برچسب: نقشه راه زندگی

غلبه بر ترس در نقشه راه زندگی
بلوک یادگیری کوچینگ

غلبه بر ترس در طراحی نقشه زندگی

ترس یکی از مهمترین حس‌هایی است که در انسان وجود دارد و اگر مانند افراد معمولی ندانیم باید با آن چه کنیم عذاب خواهیم کشید.