برچسب: کوچینگ و رهبری

کوچینگ و رهبری
دانشنامه

کوچینگ و رهبری

در علم کوچینگ و رهبری الگوهایی که نمی شناسیم ما را مدیریت می کنند. انسان همواره در کشش بین عقل و احساس است. بر اساس